Bookmark and Share


/"""/
/ /
/ /
/__/

/'''''\ /'''''\
/ \ / \
/ /\__/\ \
/___/ \__\ ISS

\''''''\ /''''''/
\ \/ /
\ /
/ /
/___/ OU
Some things can nevr be change as my feeling for u always.


,/"//;;.¤.
(//" (é " .
(((/ _; ò )" ;
,)))..(é Good

,/"//;;.¤.
(//" ( ì " .
(((/ _; b )" ;
,)))..( ì Night.
_@""@_ |"|
| |
|___"_"] AILAHA


|"|
| |
|_ | LL'ALLAH


|"""\/"""|
| OHAMMAD_ur
|__|'v'|__|Rasool


/"/\"\
/ / \LLAH
/_ /"""" \_\  F R I E N D S H I P
,;*??*;, is like
*; ,;* a
__)(____ TRee…..
It is not MEASURED by how TALL it could be,
but how deeply the roots have grown 

One day l went 2 ZOO. So many animals were there.
(<;.>)
"v"
Mouse

(@v@)
( ';' )
Owl

o(o¿o)o
(!)'(!)
Monkey

(@¿@)
"(<>)?
  

.-. .-.-. .-.
! ? ! ? ! !
?-..-??-..-?
.-. .-.-. .-.
! ? ! ? ! !
?-..-??-..-?

MY
SWEET Heart! 

 . ? 12 ? .
9 !/ 3
? . 6 . ?

. ? 12 ? .
9 !_ 3
? . 6 . ?

. ? 12 ? .
9 _! 3
? . 6 . ?
still awake?
Time to sleep,
GOOD NITE
+
SLEEP TIGHT
+
SWEET DREAMZ!!! (??)?..(??)
) @@ (
) ?- (
|?"\/?"|

You miss me?

(??)?..(??)
) ?, ,? (
) ?- (
|?"\/?"|

No?


(??)?..(??)
) ?,@ (

) ,==, (
|?"\/?"|

But I MI§§ U
@|W@¥$
  

Our Followers

Speak to us !

Creative Commons License [Valid RSS] [Valid Atom 1.0] DMCA.com ScanVerify.com Trust Seal